1. GameJoy.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou Marek Taraj; 97701 Brezno; Ladislava Novomeského 1237/30; IČO: 45 674 019 ďalej len prevádzkovateľ. 

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru - videohier súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. 

Na inzertnom serveri gamejoy.sk je zakázaná inzercia:

  • kopírovania diskiet, CD, DVD;
  • predaja neoriginálnych CD. DVD a iných diskov;
  • ponuka SW alebo HW úpravy;

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti ho informovať a nahradiť užívateľovi akúkoľvek čiatku. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. 

3. Služby Gamejoy.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Gamejoy.sk alebo dobrými mravmi. 

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam stránky Gamejoy.sk. 

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu neurčitú. 

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť, musí tak učiniť sám pri príslušnom inzeráte. 

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. 

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Gamejoy.sk ani za spôsob akým služby gamejoy.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Gamejoy.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb gamejoy.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

12. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá. 

13. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy. 

14. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia inzerátu na server poskytovateľovi bezúplatnú nevýhradnú licenciu na používanie fotografií, a to na dobu zverenenia Inzeratu na serveru a ku spôsobom využitia v súlade s určením serveru v súlade s týmito podmienkami. 

15. Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov. 

16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb gamejoy.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby gamejoy.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

17. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. 

18. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 

19. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 

 

Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov),zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 

2. Na účely užívania služby aplikácie Inzerentom a Záujemcom, najmä vkladanie Inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Záujemca alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej Inzerentom či Záujemcom pri užívaní aplikácie (email, ipadresa, cookie, inzertné ID, popisné a fakturačné údaje u platieb). 

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú služby aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjekt osobných údajov. 

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov. 

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré gamejoy.sk ponúka. 

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 

7. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po pol roku od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu troch rokov. 


Kontakt: info@gamejoy.sk